DBW20B1-5X/200-6EG24N9K4力士乐溢流阀
 • 参考价格:面议
 • 供 货 量:未提供
 • 所 在 地:中国 江苏 南京
 • 联 系 人:王经理 先生   添加为商业伙伴
 • 有 效 期:2021年01月14日-2021年07月13日
详细信息
DBW20B1-5X/200-6EG24N9K4力士乐溢流阀江苏现货

南京轩创机电贸易有限公司代理销售原装力士乐液压阀等

欢迎您的来电!
   REXROTH不仅是世界前100强公司,也是世界高科技企业之一,50多年来,Bosch Rexroth集团及Bosch Rexroth公司的业务部门致力于开发专业型液压传动领域高科技产品,其产品和品牌已享誉全球。 力士乐的产品是因为在世界市场上,目前没有其他的品牌能向顾客提供所有传动与控制技术,专门化与一体化并举。
   Rexroth电磁阀在液路系统中用来实现液路的通断或液流方向的改变,它一般具有一个可以在线圈电磁力驱动下滑动的阀芯,阀芯在不同的位置时,电磁阀的通路也就不同。阀芯的工作位置有几个,该电磁阀就叫几位电磁阀:阀体上的接口,也就是电磁阀的通路数,有几个通路口,该电磁阀就叫几通电磁阀。 电磁阀安装后,一般所有接口都应该是连接好了的,所谓工作位置指的是阀芯的位置。阀芯在线圈不通电时处在甲位置,在线圈通电时处在乙位置,阀芯在不同位置时,对各接口起到或接通或封闭的作用。

力士乐溢流阀
DBDS10K-1X/400,  DBDS6K1/315 ,    DBDS10K1X/400,
DBDS10G-1X/200 , DBDS20K1X/200,   DBDS20K1X/50,
DBDS10K1X/315 ,  DBDS10K18/25,    DBDS6K-1X/100,
DBDS10P1X/400,   DBDS6K1X/315,     DBDS10K1X/315 ,
DBDS6K121X/100 , DBDS10-P-1X/200,
DBDS10K18/25 ,   DBDS10-P-1X/200,  DBDS10K18/25,
DBDS10P1X/200 ,  DBDS10G12/200,    DBDS20K1X/50,
DBDS6K1/315,     DBDS6P1X/ 315,    DBDS20P1X/315,
DBDS10P1X/315,   DBDS6P1X/315,     DBDH10P-1X/200
DBDS10G-1X/200V, DBDS10G-1X/25,    DBDS10K-1X/200,
DBDS10K-1X/315,   DBDS10K-1X/315,   DBDS20G-1X/315V,
DBDS20K-1X/200,  DBDS20K-1X/315,   DBDS20P-10/315,
DBDS10-P1X/315,  DBDS10K1X/400,     DBDS10K1X/400,
DBDS10G-1X/200,  DBDH10G10/200 ,    DBDS-20K-1X/315,
DBDS10K1-1X/315,  DBDS10K1-1X/100,  DBDS6K-1X/100,
DBDS6K-1X/100,  DBDS10K1X/315,      DBDS10K1X/315,
DBDS6K-1X/100 ,   DBDS6K-1X/100,   DBDS20P1X/250,
DBDS10K1X/315,  DBDS10K18/25,      DBDS6K1X/100,
DBDS6K-1X/100,  DBDS6G10/400,      DBDS10P1X/200,
DBDS6K121X/100, DBDS10G-1X/200 ,   DBDS10-P-1X/200,
DBDS10K18/25 ,  DN10DBDS-10K10/315,DBDS6K1X/315 ,
DBDS10P1X/200,  DBDS6K121X/100 ,   DBDS10-P-1X/200,
DBDS10K18/25,   DBDS6P1X/ 315 ,    DBDS10-P-1X/200 ,
DBDS10K18/25,   DBDS10P1X/200,     DBDS6K121X/100,
DBDS10-P-1X/200,DBDS10K18/25,      DBDS10-P-1X/200,
DBDS10K18/25,   DN10DBDS-10K10/315, DBDS6K1X/315,
DBDH10P/400,    DBDH6P1X/315,      DBDS30G1X/315,
DBDS10P1X/200,  DBDS6G1X/315,        DBDS10K1X/315,
DBDS20K1X/315,  DBDS20P1X/200,      DBDS20P10,
DBDS30P1X/200V,  DBDS30K1X/315V,     DBDS30K1X/315,
DBDS30K1X/25,    DBDS25G1X/315,     DBDA20P1X/25,
DBDA20G1X/25,    DBDA20K1X/100,    DBDA20K1X/25V,
DBDH20K1X/50,    DBDA15G1X/25,      DBDA10P1X/,
DBDA10G1X/630V,   DBDA10G1X/25V,     DBDA10K1X/400,
DBDH10P1X/50V,   DBDH10G1X/315V,     DBDS10P1X/25V,
DBDS10K1X/315V,   DBDA6P1X/25,      DBDA6G1X/315V,
DBDS6P1X/200V,    DBDS6G1X/315,      DBDH25G1X/50,
DBDS20P1X/315,   DBDS20P1X/100,      DBDS20G1X/400V,
DBDS20G1X/315V,  DBDS20K1X/25,      DBDH15G1X/100V,
DBDH10P1X/315,    DBDH6P1X/50V,      DBDH6K1X/400,
DBDH6K1X/315,    DBDS6P1X/100,       DBDS20G1X/100V,
DBDH10K1X/50,   DBDS6P1X/50V,       DBDS6K1X/200,
DBDS10P1X/50,    DBDS10G1X/315V,      DBDA6G1X/400V,
DBDH6G1X/315V,  DBDS6P1X/315V,         DBDS6P1X/200,
DBDS30G1X/200V,   DBDS30G1X/100,     DBDH25G1X/100V,
DBDS25G1X/315V,   DBDS25G1X/315V,     DBDA20G1X/50V,
DBDA20 K1X/50V,  DBDS20G1X/400,      DBDS20K1X/50,
DBDS15G1X/400,    DBDA10P1X/25V,    DBDH10P1X/50,
DBDH10G1X/400,   DBDS10P1X/630V,    DBDS10G1X/25V,
DBDS10K1X/25,    DBDA8G1X/25V,      DBDH8G1X/400,
DBDH6P1X/100V,   DBDS6P1X/50,      DBDS6K1X/50,
DBDH30G1X/25,   DBDH30K1X/25,       DBDS30G1X/50,
DBDS30K1X/200,   DBDA20P1X/100,    DBDH20P1X/25,
DBDS20P1X/315,  DBDS20P1X/50,      DBDS20K1X/50V,
DBDH10G1X/100,  DBDH10K1X/200,     DBDS10G1X/630,
DBDS10K1X/315,   DBDA6K1X/100V,    DBDH6G1X/400V,
DBDS6G1X/25,    DBDH10P1X/200V,      DBDH10K1X/630V,
DBDS10G1X/25,   DBDS6G1X/400V,      DBDS6G1X/400V,
DBDS6K1X/400V,   DBDS6K1X/50V,     DBDS6K1X/50V,
DBDS20K-10/100,  DBDS20K-10/25,    DBDS6K121X/100,
DBDS10-P-1X/200 , DBDS10K18/25 ,    DBDH6G1/315,
DBDH6G18/400/12,  DBD15G10/315,     DBDS6K1X/200,
DBDS20P1X/315,   DBDS10P1X/200,

ZDB溢流阀
ZDB6GVB2-4X ,        ZDB6GVB2-4X/200V ,     ZDB6VA1-4X/200V,
ZDB10VA1-4X/200V,    ZDB10VA1-4X/200V,      ZDB10VC2-4X/200V, ZDB10VB2-4X/200V,    ZDB10VP2-41/200V ,     ZDB10VA1-4X/200V,ZDB10VA1-4X/200V,    ZDB6VB-3-40B/100,      ZDB10VB2-41/50V ,ZDB10VC2-4X/200V,    ZDB10VC2-4X/200V,      ZDB6VP2-4X/100V,ZDB6VP2-4X/315V,     ZDB1OVA2-41/50P30V,    ZDB10B1-4X/200V, Z1S6T1-3X/V,         Z1S10T1-3X,            Z1S10T1-3X ,
Z1S10T1-3X/V,        Z1S16F1-1X/V,          Z1S16P1-3X/V, Z1S10T2-30B/,        Z1S6D1-30/V,           Z1S10T-1-30,
Z1S6T-1-30,          Z1S10P1-3X/V,          ZDB10VPI-4X/200V,    ZDB10VP2-40/200,     ZDB10VP2-4X/200V,      ZDB10VP2-40/200, ZDB10VP2-4X/200V,    ZDB10VP2-40/200,       ZDB10VP2-4X/200V, Z2DB6VD2-4X/200V,    Z2DB10VD2-4X/200V,     Z2DB10VP2-41/200,Z2DB10VD2-4X/200V,   Z2DB 10VP2-41/200,     Z2DB10VD2-4X/315V,Z2DB6VC2-4X/100,     Z2DB10VD2-4X/315V,     Z2DB10VD2-40-200, Z2DB10VD2-41/315V ,  Z2DB10VD2-30/3.15,     Z2DB16VD-4X/200, Z2DB10VD-4X/200,     Z2DB16VD-4X/200,       Z2DB10VD-4X/200,Z2DB10VD2-4X/200V ,  Z2DB6UD2-4X20V,

电磁溢流阀
DBW10A1-5X/50-6EG24N9K4  DBW10A1-5X/50-6EW230N9K4

DBW10A2-5X/50-6EG24N9K4  DBW10A2-5X/50-6EW230N9K4

DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4  DBW10B1-5X/50-6EW230N9K4

DBW10B2-5X/50-6EG24N9K4  DBW10B2-5X/50-6EW230N9K4


DBW10A1-5X/100-6EG24N9K4  DBW10A1-5X/100-6EW230N9K4

DBW10A2-5X/100-6EG24N9K4  DBW10A2-5X/100-6EW230N9K4

DBW10B1-5X/100-6EG24N9K4  DBW10B1-5X/100-6EW230N9K4

DBW10B2-5X/100-6EG24N9K4  DBW10B2-5X/100-6EW230N9K4


DBW10A1-5X/200-6EG24N9K4  DBW10A1-5X/200-6EW230N9K4

DBW10A2-5X/200-6EG24N9K4  DBW10A2-5X/200-6EW230N9K4

DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4  DBW10B1-5X/200-6EW230N9K4

DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4  DBW10B2-5X/200-6EW230N9K4


DBW10A1-5X/315-6EG24N9K4  DBW10A1-5X/315-6EW230N9K4

DBW10A2-5X/315-6EG24N9K4  DBW10A2-5X/315-6EW230N9K4

DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4  DBW10B1-5X/315-6EW230N9K4

DBW10B2-5X/315-6EG24N9K4  DBW10B2-5X/315-6EW230N9K4


DBW10A1-5X/350-6EG24N9K4  DBW10A1-5X/350-6EW230N9K4

DBW10A2-5X/350-6EG24N9K4  DBW10A2-5X/350-6EW230N9K4

DBW10B1-5X/350-6EG24N9K4  DBW10B1-5X/350-6EW230N9K4

DBW10B2-5X/350-6EG24N9K4  DBW10B2-5X/350-6EW230N9K4


DBW20A1-5X/50-6EG24N9K4  DBW20A1-5X/50-6EW230N9K4

DBW20A2-5X/50-6EG24N9K4  DBW20A2-5X/50-6EW230N9K4

DBW20B1-5X/50-6EG24N9K4  DBW20B1-5X/50-6EW230N9K4

DBW20B2-5X/50-6EG24N9K4  DBW20B2-5X/50-6EW230N9K4


DBW20A1-5X/100-6EG24N9K4  DBW20A1-5X/100-6EW230N9K4

DBW20A2-5X/100-6EG24N9K4  DBW20A2-5X/100-6EW230N9K4

DBW20B1-5X/100-6EG24N9K4  DBW20B1-5X/100-6EW230N9K4

DBW20B2-5X/100-6EG24N9K4  DBW20B2-5X/100-6EW230N9K4


DBW20A1-5X/200-6EG24N9K4  DBW20A1-5X/200-6EW230N9K4

DBW20A2-5X/200-6EG24N9K4  DBW20A2-5X/200-6EW230N9K4

DBW20B1-5X/200-6EG24N9K4  DBW20B1-5X/200-6EW230N9K4

DBW20B2-5X/200-6EG24N9K4  DBW20B2-5X/200-6EW230N9K4


DBW20A1-5X/315-6EG24N9K4  DBW20A1-5X/315-6EW230N9K4

DBW20A2-5X/315-6EG24N9K4  DBW20A2-5X/315-6EW230N9K4

DBW20B1-5X/315-6EG24N9K4  DBW20B1-5X/315-6EW230N9K4

DBW20B2-5X/315-6EG24N9K4  DBW20B2-5X/315-6EW230N9K4


DBW20A1-5X/350-6EG24N9K4  DBW20A1-5X/350-6EW230N9K4

DBW20A2-5X/350-6EG24N9K4  DBW20A2-5X/350-6EW230N9K4

DBW20B1-5X/350-6EG24N9K4  DBW20B1-5X/350-6EW230N9K4

DBW20B2-5X/350-6EG24N9K4  DBW20B2-5X/350-6EW230N9K4


DBW30A1-5X/50-6EG24N9K4  DBW30A1-5X/50-6EW230N9K4

DBW30A2-5X/50-6EG24N9K4  DBW30A2-5X/50-6EW230N9K4

DBW30B1-5X/50-6EG24N9K4  DBW30B1-5X/50-6EW230N9K4

DBW30B2-5X/50-6EG24N9K4  DBW30B2-5X/50-6EW230N9K4


DBW30A1-5X/100-6EG24N9K4  DBW30A1-5X/100-6EW230N9K4

DBW30A2-5X/100-6EG24N9K4  DBW30A2-5X/100-6EW230N9K4

DBW30B1-5X/100-6EG24N9K4  DBW30B1-5X/100-6EW230N9K4

DBW30B2-5X/100-6EG24N9K4  DBW30B2-5X/100-6EW230N9K4


DBW30A1-5X/200-6EG24N9K4  DBW30A1-5X/200-6EW230N9K4

DBW30A2-5X/200-6EG24N9K4  DBW30A2-5X/200-6EW230N9K4

DBW30B1-5X/200-6EG24N9K4  DBW30B1-5X/200-6EW230N9K4

DBW30B2-5X/200-6EG24N9K4  DBW30B2-5X/200-6EW230N9K4


DBW30A1-5X/315-6EG24N9K4  DBW30A1-5X/315-6EW230N9K4

DBW30A2-5X/315-6EG24N9K4  DBW30A2-5X/315-6EW230N9K4

DBW30B1-5X/315-6EG24N9K4  DBW30B1-5X/315-6EW230N9K4

DBW30B2-5X/315-6EG24N9K4  DBW30B2-5X/315-6EW230N9K4


DBW30A1-5X/350-6EG24N9K4  DBW30A1-5X/350-6EW230N9K4

DBW30A2-5X/350-6EG24N9K4  DBW30A2-5X/350-6EW230N9K4

DBW30B1-5X/350-6EG24N9K4  DBW30B1-5X/350-6EW230N9K4

DBW30B2-5X/350-6EG24N9K4  DBW30B2-5X/350-6EW230N9K4

注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

DBW20B1-5X/200-6EG24N9K4力士乐溢流阀
  点击小图
浏览图片

南京轩创机电贸易有限公司联系方式
王经理 先生 (经理)
联系我时,请您告知是从“傲立机床网”看到的。
 • 电 话:
 • 86 025 52312077 
 • 移动电话:
 • 13057522293 
 • 传 真:
 • 86   
 • 地 址:
 • 江苏 南京 秦淮区 秦淮区中山南路369号 
 • 邮 编:
 • 210000 
 • 公司网址:
 • http://www.machine35.com/u90082
  http:// 
 • 点此询价
访客询价
*号为必填项
本公司其它产品
采购帮助